Архив за день: 10.02.2021

The Children In The Forest

Two children, a brother and a sister go to school. There is a forest on their way to school. Suddenly the boy says to his sister: «We have much time, let’s go to the forest and play there».

The girl wants to go into the forest too. So they put their books on the grass and go into the forest. They see a squirrel. The boy says:

«Little squirrel, come and play with us”.

«I have no time”, says the squirrel. “I must get nuts. I must get ready for the winter. I cannot play with you.”

Then the children see a bee. The boy says:

“Little bee, come and play with us”.

“I have no time”, says the bee. “I must make honey. I cannot play with you.”

The dove says: “ I cannot play with you. I have no time. I must make a nest for my babies.”

Nobody wants to play with the children.

So they go to the river. They say to the river,”You don’t work. You come and play with us”.

But the river says: “I cannot play with you.  I work all day. I give water to the fields. I give water to the flowers. I give water to the squirrel, to the bee,  to the dove and to girls and boys like you. Go away. You go to school.”

The children go to school. On the way home, they go into the forest again.

The squirrel says to the children:

“Work is over. School is over. Let’s play now.”

The bee says,”Work is over. School is over. Come and play with me now.”

forest-անտառ

on the way to school-դպրոցի ճանապարհին

to put-դնել                      nest-բույն

squirrel-սկյուռ

must-պետք է

to get ready for the winter-պատրաստվել ձմռանը                            river-գետ

bee- մեղու                                   field-դաշտ

honey-մեղր

on the way home-տան ճանապարհին

տնային մաթեմ 10․2․2021

499. Հաշվիր արտահայտության արժեքը

241 x (14300- 13850)-(47321 -23405 — 23193) =

241 x 450-726=108450-723=107727

500

լրացրու աղուսյակը

գումարելի 21345597799874
գումարելի 3246546223459
գումար 245916524133333

501

լրացրու աղուսյակը

արտադրիչ24266101
արտադրիչ32113233
արտադրյալ132187123434