Архив за день: 22.03.2023

Դասարանական մաթեմ 22.3.2023

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 989-ա,գ,ե; 990-ա,գ,ե; 995-ա,գ,ե;1000; 1004-ա,գ;

Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը

Ա,27/10=2 7/10

Գ,639/10=63 9/10

Ե,17384/100=280 4/100

Առանձնացրե՛ք տասնորդական կոտորակի կոտորակային մասը.

Ա, 53/10=50 3/10

Գ 121/10=12 1/10

Ե,6557/100=65 57/100

 1. Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի
  տեսքով.
  ա) 3 մ 20 սմ=320/100=3 20/100
  գ) 25 մ 8 դմ 3 սմ=25 83/100
  ե) 79 մ 4 սմ 1 մմ= 79 40 /100

 1. 103-րդ նկարում պատկերված են երեք շրջանագծեր։ Երկու փոքր
  շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը 8 սմ է։ Որքա՞ն է
  ամենամեծ շրջանագծի շառավիղը, եթե ամենափոքրինը 3 սմ է։

Գտե՛ք քանորդը.

ա) -7 1/5:(2/3), գ)8:(-12 1/2)