Архив за день: 12.03.2023

տանային մաթեմ 10.3.2023

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝925-բ,դ,զ; 926-բ,դ,զ; 935-բ; 936-բ,դ

Լուծե՛ք հավասարումը

x-11 3/5 =-20 4/5

x=11 3/5 +-20 4/5

x=-9 1/5

-6 1/4 +x=-10

x=-10+6 1/4

x=65/4=16 1/4

3x(1/3-x)=2 2/3

x=3×1/-3x=2 2/3

x=-3x=2 2/3-1

x=-3x=8/3-1

x=-3x=8-3/3

x=-3 =5/3

x=-x=5/3×3

-x=5/9

x=-5/9

Լուծե՛ք հավասարումը.

1/2x(x-4)=x/3

x=1/2x=x/3+2

x=1/2x X/3+2

x=1/2 x- X/3=2

x= 2x-3x/6=2

-1/6x=2

-x=12

x=12

դ) 5 ⋅ (x – 9) + 6 ⋅ (2 – x) = 1,

5xX-5×9+6×2-6xX=1

5x-45+12-6x=1

-x=33=1

-x=34

x=-34

զ) 2/3x(3x-5)=6+x

x=2/2x3x-2/3×5=6+x

x=2x-10/3=6+x

x=2x-x=6+10/3

x=28/3

Գտե՛ք (a + b) – c արտահայտության արժեքը, եթե՝

a=3/8,b=-5/8,c=6 1/2

(3/8+-5/8)-6 1/2=3/8-5/8-13/2=1/4-13/2=-25/4=-6 1/4

Գտե՛ք արտահայտության ամենամեծ արժեքը.\

բ) –|x| 1

դ) –(|x| – 2) 3