Архив за день: 04.03.2023

տնային մաթեմ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝894-բ,դ; 896; 904; 905-բ,դ; 906-ա,գ

Որոշե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, որի չափումներն են՝

a=4 4/5սմ,b =5 5 /6սմ

4 4/5×5 5/6=28/1

a=2 3/4սմ,b =6 1/2սմ։

2 3/4×61/2=12/1

  1. Քառակուսին, որի մակերեսը 1 մ2
    է, տրոհված է 36 հավասար քառակուսիների։ Ինչքա՞ն է այդպիսի քառակուսու կողմի երկարությունը։
    1/36

  1. Գտե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.
    ա) –3 +3, բ)-1 3/4 +1 3/4 , գ)10 1/4 -10 1/4, դ) 0 0, ե)-6/7 +6/7 , զ)8/19 -8/19
  2. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը

բ) |b| – |a|, եթե a=-1 1/2,b=1/2 ,

1/2- -1 1/2=1 2/2=2

դ) |b| ։ |a|, եթե a=-2 1/2, b = 0

0:-2 1/2=0

Հաշվե՛ք

1 3/11 x(2 1/4-3 1/16)=91/88

(-2 5/27)x9+3 5/18:(-3 4/5)=2 383/549