Архив за день: 21.02.2023

English homework 20-24

 1. What type of bird does the text mention?

budgie

2. What are the four most popular pets in the world.

dog.cat. bird. fish

3. Where have people got crickets as pets?

In China and Japan

4.Where have people got baby seals at pets?

In norther Canada

5. Do hissing cockroaches bite?

No

6. What have kangaroos and sugar gliders both got?

Pocket for babies.

My favorite pet

I haven’t got any favorite pet.

Դասարանական մաթեմ 21.2.2023

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 826-ա,գ; 827-ա; 828-ա; 835-ա,գ; 840; 841

 1. Օգտվելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական
  օրենքներից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

 1. Հաշվե՛ք (a + b) + c և (c + b) + a արտահայտությունների արժեքները,
  եթե՝

 1. Հաշվե՛ք a ⋅ (b ⋅ c) և c ⋅ (b ⋅ a) արտահայտությունների արժեքները,
  եթե՝

 1. Կատարե՛ք ռացիոնալ թվերի բաժանում՝ նախապես դրանք գրի
  առնելով ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով.