Архив за день: 12.02.2023

Գործնական քերականություն

1. Տրված արմատների կրկնությամբ բառեր կազմի՛ր: Բառերի մեջ այդ արմատների գրությանն ուշադրություն դարձրո՛ւ:

Օրինակ՝

բըրդ-բրդբրդել:

Մըրթ-մրթմրթալ, կըրթ-կրթկրթալ, սըրթ-սրթսրթալ, կըռ-կռկռալ, մըռ-մռմռալ, բըռ-բռբռալ:

2. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերն ի՛նչ սկզբունքով են կազմված: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

Ա. Սառց+ա+բեկոր, կերակր+ա+փող, գեր+ա+զանց+ել,Արև+ա+փայլ:

Բ. Դուրս զալ, վազ տալ, գործ անել,Առաջ գնալ:

3. Տրված հարադրությունների իմաստներն արտահայտի՛ր այլ բառերով:

Կանգ առնել կանգնել, մուր գալ մրել , շուռ գալ շռջվել, քարշ տալ քաշել, ցույց տալ ցուցադրել:

4. Աչք և գլուխ բառերով կազմի՛ր հնարավորին չափ շատ հարադրություններ ու դարձվածքներ:

Աչքով տալ,գլուխգլխի տալ,աչքի ընկնել,

Տնային մաթեմ 10.2.2022

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝755; 757;758-բ,դ,զ; 765;768

 1. Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն կոորդինատային ուղղի վրա նշված
  կետերը (տե՛ս նկ. 87)

M-4 3/4

L-4,

K -3 3/4

G-1 3/4

F -3/4

A 2/4=1/2

B 2

c 2 2/4 =2 1/2

D 3 1/4

E4 1/4

 1. Կոորդինատային ուղղի վրա պատկերված են a և b թվերը (տե՛ս
  նկ. 88):

Նրանցից ո՞րն է դրական թիվ, ո՞րը` բացասական:

A բացասական

B դրական

 1. Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա պատկերե՛ք տրված
  թիվը և նրան հակադիր թիվը.

բ) –5,դ)-3 3/4,զ)+10/9

Լրացրե՛ք դատարկ վանդակները.

 1. Առաջին գործարանում կար 500 բանվոր, իսկ երկրորդում՝ 600։
  Երկրորդ գործարանի բանվորների քանակն ավելացավ 35 %-ով,
  իսկ երկու գործարանների բանվորների ընդհանուր քանակը՝
  15 %-ով։ Քանի՞ բանվոր էր աշխատում առաջին գործարանում այդ
  փոփոխություններից հետո։