Архив за день: 01.02.2023

Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն

1. Տրված բաղադրյալ բառերը բաժանի՛ր բառակազմական միավորների:

Ա. Մարդանման-Մարդ-ա-նման, մեծատուն-մեծ-ա-տուն, սառնասիրտ-սառը-ա-սիրտ , ընկերասեր-ընկեր-ա-սեր, գործընկեր-գործ-ընկեր:

Բ. Նմանություն-նման-ություն , տնակ-տուն-ակ , սառնության-սառը-ություն , սրտիկ-սիրտ-իկ, ընկերանալ-ընկեր-անալ, սիրել-սեր-ել, գործիք-գործ-իք

, գործիքային-գործիք-ային

, գործիքավորել-գործիք-ա-որել

2. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերը կազմության ինչ տարբերություն ունեն: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

Ա. Հրակարմիր, ջերմաստիճան, կիսագունդ, արևափայլ, արևածագ:

Բ. Հրեղեն, կարմրավուն, ջերմոց, ջերմային, ջերմոցային, աստիճանական, կիսատ, գնդակ, անփայլ, արևային :

3.       Լրացրո՛ւ մեկից ավելի արմատ և ածանց ունեցող (բարդածանցավոր) բառերի շարքը:

Սառնասրտություն, կիսագնդային, հեռախոսավարուհի, ջերմաստիճանային:

4. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բաղադրյալ բառերով:

Խիտ սաղարթներ ունեցող-սաղարթախիտ, գեղեցիկ քանդակված, նուրբ ճաշակով-նրբաճաշակ , լեռնային աշխարհ-լեռնաշխարհ , բարձր գագաթ ունեցող-բարձրագագաթ,  թմբուկ խփել, սարսափ ազդող-սարսափազդու , ասֆալտով պատված-ասֆալտապատ, դանդաղ սահող-դանդաղասահ,  քաղաքին հատուկ:

Դասարանական մաթեմ 1.2.2022

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 693; 695;698;706;708;710

 693. Կառուցե՛ք կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգ և նշե՛ք հետևյալ կետերը՝ A (+3, +4), B (–2, +1), C (–3, –4), D(0, +1), E (–5, +3), F (+3, –5), G (+1, 0), M (+6, +4), N (–2, –4), K (–1, –3)

 1. Ինչի՞ է հավասար օրդինատների առանցքի վրա գտնվող կետի
  աբսցիսը
  0

 1. Կոորդինատային հարթության ո՞ր քառորդում են գտնվում հետևյալ
  կետերը.
  ա) (–7, +2), 2-րդ քառորդում
  գ) (–3, –5), 3-րդ քառորդում
  ե) (+10, 0),
  է) (+4, –2),
  բ) (+3, +1),
  դ) (–15, +6),
  զ) (0, –30),
  ը) (+3, –7)